Silosy – zakończenie

W odpowiedzi na przedstawione w dniu 08.05.2018 zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty: 
1. Agremo Sp. z o.o. 
ul.Parkowa 7 
49-318 Skarbimierz 
Oferta wpłynęła 22.05.2018 

Inne ofert nie wpłynęły. 

Agremo Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożyli stosowne oświadczenie w tej sprawie w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ponadto oferent złożył aktualny wydruk z KRS. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i złożyli stosowne oświadczenie w tej sprawie w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 
3) Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym; 
4) Złożyli kompletną ofertę w terminie w treści odpowiadającej treści zapytania ofertowego na druku załączonym do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami. 

W ofercie przedstawiono odpowiedzi na kryteria oceny ofert: 
Najniższa cena – 1 388 267,00 zł netto 
Okres gwarancji – 24 miesiące 
Wykonawcą zadania została firma Agremo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 7, 49-318 Skarbimierz. Otrzymała 100 punktów